ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

1. HYRA OCH HYRESTID 
Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. Hyresobjektet uthyres för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet gjorts, såsom användning i förlängda skift eller flerskift. Hyrestiden gäller tillsvidare, dock skall hyrestagaren efter den tid som kan anses rimlig med avseende på användning och bruk på arbetsplatsen kontakta BKL för att slut bestämma hyrans längd.

2. TRANSPORT 
All hyresmateriel levereras fritt BKL:s hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till BKLs förråd under BKLs normala öppettider och kvittens genom retursedel. Hyrestagaren har eget behörighetsansvar för framförande av BKL:s fordon, maskiner eller släpvagnar.

3. ANVÄNDNING 
Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet, samt för sådana arbeten och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Hyrestagaren skall vid driftstörning i hyresobjektet kontakta BKL, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. BKL ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att tillåta BKL att besiktiga objektet på arbetsplatsen. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av BKL flyttas till annan arbetsplats än den som avtalats. BKL skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet. Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet ej rengjorts debiteras hyrestagaren för detta. Hyrestagaren får inte med undantag från BKL:s skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresobjektet. Vid ingrepp som förändrar maskin eller materialets konstruktion eller funktion får ej utföras av hyrestagaren

4. ANSVAR 
Som kund hos BKL tecknas automatiskt vår obligatoriska hyresförsäkring för hyrda maskiner. Försäkringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador etcetera och kostar 5% av hyresnettokostnaden exklusive moms. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner. Vid skada så utgår alltid en självrisk, den kan variera beroende på typ av hyrd egendom. Önskas ej detta skydd ber vi Er att skriftligen meddela oss detta, samt att även anvisa vilket bolag som då försäkrar den av Er hyrda egendomen. Vid skada skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan inkl. kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person- som sakskada och följdskada härav som ren förmögenhetsskada, som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden. Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i efterhand. Hyrestagare, som olovligt och utan dennes tillstånd och auktorisation, hyr eller köper varor i företags eller organisations namn är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.


5. HÄVANDE 

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller annars åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger BKL rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

6. ÄGANDERÄTT HYRESMATERIAL

Hyresobjektet utgör under hela hyresperioden BKL:s egendom och ingenting i detta avtal ska innebära eller tolkas som att hyrestagaren har förvärvat eller kommer att förvärva någon äganderätt till egendom, eller annan rätt att belasta egendomen. Hyrestagare som i strid mot detta avtal förfogar över hyresobjektet kan komma att ådra sig ett skadeståndsrättsligt ansvar gentemot BKL.

7. HYRESDEBITERING 
Priserna gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före 8.00 påföljande dag. Därefter debiteras ny hyrdag. Veckoslututrustning hämtas efter 14.00 fredag och återlämnas före 8.00 måndag. Vid hyra av värmefläktar, avfuktare, el utrustning etc. som normalt är i drift under hela hyrestiden debiteras alla dagar (Kalenderdag). Med hänsyn till utrustningens storlek och beskaffenhet tillämpas minimihyror. Utnyttjas materielen mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt BKLs prislista.

7. ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR 
Hyrestagare som ej har överenskommen kredit betalar hyran i förskott. Om BKL så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra. Samtliga priser gäller exklusive moms. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med gällande referensränta + 8% samt i förekommande fall tillkommer lagstadgad påminnelse och inkassoavgift. Fakturering sker två gånger per månad vid längre hyror och avslutade hyresavtal slutfaktureras snarast. BKL förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton.

8. SJÄLVRISK – SKADA

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Skada skall anmälas till BKL för beslut om hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker, kopia av polisanmälan skall skickas till BKL. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hen själv eller tredje man. BKL ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. BKL ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. För hyrda maskiner och utrustning tecknas automatiskt en obligatorisk hyresförsäkring med 5% tillägg på hyresnettokostnaden exkl. moms. Självrisken är 20% av maskinens värde dock lägst Sek 10 000 och max Sek 25 000. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad för reparation eller återställande av hyresobjektet. Vid eventuell skada skall all dokumentation så som bilder, information, polisanmälan mm skickas per mail till er närmsta kontaktperson på BKL Rental.

9. TVIST
Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol, för det fall båda parterna inte enas om skiljeförfarande

Dessa hyresvillkor kan komma att revideras.
Gäller from 2023-01-01